Niewypłacalność dłużnika będącego przedsiębiorcą co do zasady obliguje go do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego w związku z art. 11 Prawa upadłościowego).

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości w charakterze pełnomocnika, co poprzedzamy analizą sytuacji dłużnika, w tym w zakresie czynności dłużnika, które mogą zostać uznane za bezskuteczne w toku postępowania upadłościowego. Doradzamy dłużnikowi również po ogłoszeniu upadłości.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź znacznej części składników majątku na rzecz wskazanego nabywcy (przygotowana likwidacja, tzw. pre-pack). W wyniku zatwierdzenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części lub znacznej części składników majątku) nabywca nabywa je w stanie wolnym od obciążeń, w szczególności z chwilą zawarcia umowy sprzedaży wygasają hipoteki obciążające nieruchomości dłużnika.  Nabywca może więc nadal prowadzić przedsiębiorstwo, które jednak nie jest już obciążone zadłużeniem. Należy nadmienić, że taki wniosek może złożyć również wierzyciel zainteresowany przejęciem przedsiębiorstwa lub majątku dłużnika.

W praktyce Kancelarii sporządziliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości zawierający wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, który został w całości uwzględniony przez sąd upadłościowy.