Upadłość konsumencka jest szczególnym przypadkiem upadłości, przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców możliwe jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia po wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem pozwalającym na całkowite oddłużenie, a zatem dającym szansę na „nowy start”, bez ciężaru zadłużenia. Należy jednak podkreślić, iż fakt ogłoszenia upadłości, wbrew częstemu przekonaniu, nie oznacza automatycznego oddłużenia. W zależności od sytuacji osobistej zadłużonego oraz okoliczności powstania długów, w postępowaniu upadłościowym zobowiązania mogą zostać umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli albo po wykonaniu ustalonego przez Sąd planu spłaty wierzycieli.

Prawomocne postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje umorzenie prowadzonych egzekucji i uniemożliwia dochodzenie wierzytelności bezpośrednio od upadłego, a także sprawia, iż nie są naliczane odsetki, a więc zatrzymuje dalszy przyrost długu.

Pomagamy w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, uprzednio analizując sytuację dłużnika. Reprezentujemy dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Posiadając licencje doradcy restrukturyzacyjnego prowadzimy liczne postępowania upadłościowe w charakterze syndyka.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku o znacznej wartości

Od dnia 24 marca 2020 roku dłużnik będący osobą fizyczną może we wniosku o ogłoszenie upadłości zawrzeć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku o znacznej wartości na rzecz oznaczonego nabywcy. Takie rozwiązanie pozwala między innymi na zakup mieszkania upadłego przez jego osoby bliskie i to w stanie wolnym od obciążeń (w szczególności bez hipotek), co umożliwia upadłemu pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz pozbycie się długów.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Obecnie prawo upadłościowe umożliwia dłużnikowi nie tylko oddłużenie w drodze ogłoszenia upadłości i pełnej likwidacji majątku dłużnika, lecz także redukcję zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami. W postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik wspierany przez wyznaczonego przez Sąd nadzorcę sądowego proponuje wierzycielom warunki spłaty zadłużenia (stopień redukcji długu, okres spłaty), które są poddawane pod głosowanie wierzycieli. Prawomocne zatwierdzenie układu przez Sąd jest równoznaczne z redukcją długu. Postępowanie o zawarcie układu nie wiąże się z likwidacją majątku dłużnika i może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które popadły w czasowe problemy finansowe.