W przypadku podmiotów gospodarczych, które są niewypłacalne albo zagrożone niewypłacalnością, warto rozważyć otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi alternatywę dla postępowania upadłościowego, przy czym fundamentalną różnicą jest możliwość kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej unikając ogłoszenia upadłości. W toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik zawiera układ z wierzycielami na warunkach zaproponowanych przez dłużnika i zaakceptowanych przez wierzycieli w drodze głosowania. Jest to rozwiązanie polecane również dla podmiotów, których sytuacja pogorszyła się wskutek nieprzewidzianych okoliczności, lecz w przyszłości może ulec poprawie.

Niewątpliwą zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed wierzycielami, przy czym jej zakres różni się w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym zakazem egzekucji objęte są wyłącznie wierzytelności objęte układem z mocy prawa, a w postępowaniu sanacyjnym co do zasady prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest niedopuszczalne. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych umożliwia dłużnikowi podjęcie odpowiednich czynności zmierzających do odzyskania zdolności płatniczych.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego uwalnia dłużnika od odpowiedzialności za niezłożenie we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego), a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uwalnia członków zarządu spółki od odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (art. 299 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).

Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego należy do dłużnika, jednak największe znaczenie w praktyce mają przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia również postępowanie o zatwierdzenie układu oraz postępowanie układowe.

W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej pod nadzorem wyznaczonego przez sąd nadzorcy sądowego, który wspiera dłużnika poprzez sporządzenie planu restrukturyzacyjnego oraz doradztwo w zakresie propozycji układowych.

Z kolei postępowanie sanacyjne (sanacja) charakteryzuje się znacznie głębszą ingerencją w działalność dłużnika. W tym postępowaniu zarząd nad przedsiębiorstwem dłużnik może sprawować jedynie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, lecz decyzją Sądu zarząd nad przedsiębiorstwem dłużnika może zostać w całości powierzony wykwalifikowanemu zarządcy. Postępowanie sanacyjne jest postępowaniem trwającym zazwyczaj dłużej z powodu konieczności przeprowadzenia działań sanacyjnych mających na celu przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to szybka i zawierająca liczne ułatwienia procedura pozwalająca na zawarcie porozumienia z wierzycielami przy jednoczesnej, trwającej cztery miesiące ochronie przed egzekucją. Jest to rozwiązanie, z którego można skorzystać do 30 czerwca 2021 r., wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0. Uproszczona restrukturyzacja prowadzona jest pod nadzorem wybranego przez dłużnika doradcy restrukturyzacyjnego, a rola Sądu jest znacząco ograniczona. 

Jako pełnomocnik dłużnika sporządzamy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, dopasowując rodzaj postępowania do sytuacji przedsiębiorstwa. Doradzamy dłużnikowi również po otwarciu postępowania.

Na mocy postanowień Sądu, z uwagi na posiadane licencje doradcy restrukturyzacyjnego pełnimy funkcję nadzorcy sądowego i zarządcy w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych.