Skutki braku możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań w wielu przypadkach mogą zostać złagodzone wskutek ogłoszenia upadłości bądź otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Ogłoszenie upadłości pozwala na całkowite oddłużenie, dlatego jest rozwiązaniem pozwalającym na „nowy start”, bez ciężaru zadłużenia. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może ponadto uchronić dłużnika przed odpowiedzialnością cywilną i karną.

Upadłość konsumencka jest szczególnym przypadkiem upadłości, przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prawomocne postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje umorzenie prowadzonych egzekucji i uniemożliwia dochodzenie wierzytelności bezpośrednio od upadłego, a także sprawia, iż nie są naliczane odsetki, a więc zatrzymuje dalszy przyrost długu.

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców oraz wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentuje upadłego w toku postępowania, a także świadczy usługi doradcze związane z postępowaniem upadłościowym.

Zajmujemy się także sporządzaniem wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorców – postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego (sanacji), jak również doradztwem w zakresie tych postępowań. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości, umożliwiając dłużnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem środków ochrony przewidzianych w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto restrukturyzacja zadłużenia oraz struktury i obszarów funkcjonowania przedsiębiorcy umożliwiają wzrost efektywności działania i maksymalizację zysków w przyszłych okresach.

Posiadana licencja doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniająca na podstawie postanowienia Sądu do prowadzenia postępowania upadłościowego w charakterze syndyka, jak również do prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem gwarantują profesjonalizm świadczonych usług.